lontongbalapsurabaya.com
lontong balap surabaya
Regulamin

O programie

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w programie "Akademia el12"

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Programie "Akademia el12", nazywanym dalej Programem.
  2. Organizatorem Programu "Akademia el12" jest Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Św. Anny 5 wpisane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154484.
  3. Regulamin Programu „Akademia el12” zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie "Akademia el12", które Uczestnik akceptuje dokonując pierwszej elektronicznej rejestracji.
  4. Niespełnianie przez Uczestnika Programu "Akademia el12" warunków niniejszego regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich uprawnień, przysługujących mu z tytułu udziału w Programie „Akademia el12” .
 2. Cel

  Główne cele Programu to:
  • podniesienie wiedzy w zakresie produktów pojawiających się na runku i nowych technologii,
  • kontakt z Producentami sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego,
  • zwiększenie zainteresowania zawodem, wsparcie rzeczowe i finansowe Uczestnika,
  • promowanie Organizatora,
 3. Uczestnicy

  1. W Programie "Akademia el12" może wziąć udział uczeń szkoły, z którą Organizator podpisał umowę o współpracy, a ponadto uczy się w zawodzie technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, mechatronik, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych, teleinformatyk, elektromechanik, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter-elektronik, technik elektroniki medyczne oraz pochodnych tych zawodów.
  2. Szkoła w porozumieniu z Organizatorem wyznacza Opiekuna Programu. Każdy Uczestnik Programu może zgłaszać swoje uwagi i pytania do wyznaczonego Opiekuna.
 4. Zasady przystąpienia do Programu

  1. Uczeń szkoły, o której mowa wyżej chcąc uzyskać status Uczestnika dokonuje rejestracji w formie elektronicznej na przygotowanym przez Organizatora formularzu na stronie www.akademia.el12.pl Przy rejestracji tworzy się indywidualne konto uczestnika, które podlega weryfikacji przez nauczyciela – Opiekuna programu szkoły, do której uczeń uczęszcza. Po zatwierdzeniu formularza ucznia przez Opiekuna programu, uczeń otrzymuje na wskazany w formularzu email dane do logowania w Programie
 5. Nagrody

  1. Nagrodą główną w Programie jest:
   • stypendium - przyznawane dla jednego Uczestnika, w każdej szkole, który jest uczniem klasy od pierwszej do programowo przedostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.
   • nagroda rzeczowa przyznawane dla jednego Uczestnika, w każdej szkole, który jest uczniem klasy programowo ostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.
   • nagrody wyróżnienia przyznawanie pozostałym Uczestnikom, którzy znaleźli się na liście zwycięzców
  2. Organizator przyznaje nagrodę dla jednej ze szkół, która uczestniczyła w programie i uzyskała największej liczby punktów stanowiących sumę punktów wszystkich Uczestników Programu z danej szkoły.
 6. Zasady funkcjonowania Programu

  1. Organizator Programu przygotowuje i umieszcza na internetowej www.akademia.el12.pl zadania do rozwiązania przez uczestników Programu.
  2. Przy każdym zadaniu umieszczana jest informacja o ilości punktów możliwych do zdobycia, terminie rozwiązania zadania oraz terminie przyznawania punktów.
  3. Aby zdobyć prawo do naliczenia punktów za wyznaczone zadanie, Uczestnik musi rozwiązać zadanie.
  4. Organizator Programu po zweryfikowaniu poprawnych odpowiedzi przyznaje prawo naliczenia punktów na indywidualne konto Uczestnika.
  5. Organizator zastrzega możliwość przyznania prawa do naliczenia punktów również z innego tytułu niż rozwiązanie zadania umieszczonego na stronie internetowej. Informacja o tego rodzaju możliwości każdorazowo zostanie podana do wiadomości uczestników poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.akademia.el12.pl
  6. Opiekun Programu zobowiązany jest zweryfikować poprawność danych zgłoszonych przez Uczestników oraz spełnienie przez nich warunków zawartych w Regulaminie. Po przeprowadzeniu weryfikacji Opiekun w terminie do dnia 05 czerwca każdego roku przesyła do Organizatora zestawienie 5 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród uczniów klasy od pierwszej do przedostatniej programowo oraz 1 uczestnika, który uzyskał największą liczbę punktów wśród uczniów klasy ostatniej programowo.
  7. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników, którzy znaleźli się na w/w listach o przyznaniu stypendium/nagrody rzeczowej decydować będzie aktywność w Programie tj. częstotliwość rozwiązywania zadań. Jeżeli kryterium o którym mowa wyżej nie wyłoni zwycięzców decydujące znaczenie będzie miała średnia ocen w I semestrze bieżącego roku szkolnego.
  8. Ostateczne wersje list 5 uczestników z każdej szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów wśród uczniów klasy od pierwszej do przedostatniej programowo oraz 1 uczestnika z każdej szkoły, który uzyskał największą liczbę punktów wśród uczniów klasy ostatniej programowo oraz postanowienie o wyłonieniu zwycięzców opublikowane zostanie na stronie internetowej do dnia 10 czerwca.
 7. Warunki przyznawania nagród

  1. Nagrodą główną w Programie jest:
   • stypendium - przyznawane dla jednego Uczestnika, w każdej szkole, który jest uczniem klasy od pierwszej do programowo przedostatniej i zgromadził największą liczbę punktów.
   • nagroda rzeczowa przyznawane dla jednego Uczestnika, w każdej szkole, który jest uczniem klasy programowo najwyższej i zgromadził największą liczbę punktów.
   • nagrody wyróżnienia przyznawane są pozostałym Uczestnikom, którzy znaleźli się na liście zwycięzców przesłanych przez Opiekunów Programu
  2. Stypendium będzie wypłacane w kwocie 295,00zł. brutto miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego przelewem na konto bankowe.
  3. Nagroda rzeczowa i nagrody wyróżnienia mają charakter jednorazowy i zostaną wręczone na czerwcowej uroczystości zakończenia roku szkolnego.
  4. Organizator przewiduje dla pozostałych Uczestników dodatkowe nagrody w trakcie trwania Programu.
  5. Organizator przyznaje nagrodę dla jednej ze szkół, która uczestniczyła w programie. Warunkiem otrzymania nagrody jest zebranie największej liczby punktów stanowiących sumę punktów wszystkich Uczestników Programu z danej szkoły. Zwycięska szkoła zostanie ogłoszona na stronie internetowej programu do dnia 15 czerwca. Nagroda dla szkoły będzie przyznana jednorazowo na koniec danego roku szkolnego.
 8. Utrata prawa do stypendium

  1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium na warunkach określonych niniejszym Regulaminem w przypadku:
   • przerwania nauki w szkole, z którą Organizator podpisał umowę o współpracy
   • przerwania nauki w zawodzie wymienionym w punkcie III ust. 1 niniejszego regulaminu
   • otrzymania oceny niedostatecznej w pierwszym semestrze roku szkolnego, w którym pobiera stypendium
  2. przypadku, gdy zwycięzca w trakcie pobierania stypendium utraci prawo do jego otrzymywania, prawo to uzyskuje uczestnik, który uzyskał drugą pozycję na liście i spełnia warunki określone w Regulaminie.
  3. Opiekun programu zobowiązany jest poinformować organizatora w terminie do 7 dni o okolicznościach uzasadniających utratę stypendium.
 9. Dane osobowe

  1. Podanie danych osobowych na Formularzu zgłoszeniowym do Programu „Akademia el12” jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji Programu „Akademia el12” przez Organizatora.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją Programu „Akademia el12” jest Organizator, czyli Przedsiębiorstwo el12 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-117), ul. Św. Anny 5.
  3. Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  4. Uczestnik ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie ofert marketingowych od Organizatora drogą telefoniczną i mailową, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).
 10. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu. Wszystkie zmiany Organizator ogłosi na stronie internetowej www.akademia.el12.pl w terminie 7 dni przed wejściem w życie.
  2. Program ma charakter cykliczny i obowiązuje od dnia 1 września każdego roku i trwa do 10 czerwca każdego roku. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia w każdym czasie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia informacji o zakończeniu Programu bez podania przyczyny.
  3. Zakończenie Programu nie będzie miało wpływu na przyznane już prawo do stypendium.
  4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły, która podpisała z Organizatorem umowę o współpracy oraz na stronie internetowej www.akademia.el12.pl
  5. Załączniki do niniejszego Regulaminu, stanowiące jego integralną część:
   • Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna


Załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa w programie "Akademia el12 "

 

Klauzula informacyjna dla Uczestników Programu „Akademia el12”

Działając na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Przedsiębiorstwo el 12 Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole;
 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Programie „Akademia el12”;
 3. niepodanie danych uniemożliwi udział w Programie „Akademia el12”,
 4. podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy (realizacja Regulaminu),
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda Uczestnika (dotyczy ofert marketingowych);
 5. odbiorcą podanych danych może być zewnętrzna firma wykonująca audyt w administratora;
 6. podane dane będą przetwarzane w czasie trwania Programu „Akademia el12”
 7. w przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody;
 8. Uczestnik ma prawo:
  • do żądania dostępu do swoich danych i ich sprostowania,
  • do żądania ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych w dowolnym momencie,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Loader